Meld deg på nyhetsbrev

AMS funksjoner

Tjenester

Anskaffe produksjonssystem?

For at du som henvender deg til oss skal være så godt forberedt som mulig, har vi samlet noen spørsmål vi anser som sentrale i møtet din bedrift har med oss som produktleverandør og digitaliseringspartner.

AMS er din digitale produksjonspartner
Sentrale utfordringer og muligheter for en helhetlig produksjonsløsning i harmoni med ditt ERP-system.

Vi anerkjenner at det å være en kompetent kjøper av produksjonssystemer kan være utfordrende.
Vi hjelper deg veldig gjerne gjennom hele prosessen uansett forhåndskunnskap og ønsker, men det kan være lurt å ha tenkt gjennom noen ting på forhånd som kan hjelpe dere til en god start.


7-punkts analyse for kvalitetssikring av din digitaliseringsprosess


Behovskartlegging AMS Hvilke behov har din produksjonsbedrift og hva bør optimaliseres?

AMS er din digitale produksjonspartner

Behovskartlegging

Hvilke behov har din produksjonsbedrift og hva bør optimaliseres?

For å etablere et godt produksjonssystem, er det avgjørende at både kortsiktige og langsiktige målsettinger kartlegges og prioriteres best mulig. Slik unngår dere at kortsiktige mål blir utfordringer når systemet senere skal skaleres til å dekke de langsiktige målsetningene.

Nåværende behov kan ofte være enkle å identifisere, som å få bedre kontroll på vareflyt fra varemottak til produksjon og forsendelse, og imøtekomme krav til sporing på både halvfabrikat og ferdigvarer som sendes dine kunder.

AMS vil hjelpe deg med å kartlegge dette, samt være en pådriver for å støtte opp under bedriftens målsetninger og vekstambisjoner, slik at løsningen kan hjelpe bedriften med å legge til rette for dette.


Situasjonsbeskrivelse - AMS Hvilke utfordringer har dere med eksisterende system og rutiner som ny løsning må forbedre?

AMS er din digitale produksjonspartner

Situasjonsbeskrivelse

Hvilke utfordringer har dere med eksisterende system og rutiner som ny løsning må forbedre?

Dagens utfordringer kan ofte være et resultat av manglende systemstøtte, samt innarbeidede rutiner og manuelle lister gjennom mange års drift.

Hos de bedriftene vi møter i vårt arbeid, er ofte mange ulike roller involvert for å utføre alle de ulike arbeidsoppgavene et mangelfullt system krever. Kontroll og dobbeltarbeid med registreringer og oppdateringer er ofte vanskelig og tidkrevende.

Det er viktig at alle rutiner gjennomgås, og gode prosessbeskrivelser som representerer eksisterende flyt beskrives på en nøyaktig måte sammen med de ulike involverte parter. Dette vil være et viktig arbeidsdokument, hvor korrekt bilde av nåsituasjonen skal fange opp detaljer som må hensyntas i prosjektering av nytt system og nye rutiner.


Maskin- og utstyrsgjennomgang - AMS Planlegger dere innkjøp av nye maskiner og nytt utstyr, og skal disse samhandle i det nye systemet?

AMS er din digitale produksjonspartner

Maskin- og utstyrsgjennomgang

Planlegger dere innkjøp av nye maskiner og nytt utstyr, og skal disse samhandle i det nye systemet?

Hvis din bedrift ønsker at maskiner og utstyr skal snakke sammen med vårt produksjonssystem, er det fornuftig at dette gjennomgås både med tanke på eksisterende maskin- og utstyrspark, men også at planlagte investeringer av nye maskiner og eller utstyr tas med i denne vurderingen.

AMS ønsker å tilrettelegge for at dere som bedrift kan vokse med løsningen, og derfor er det en fordel at slike planer kan legges inn, selv om maskinkommunikasjon først skal realiseres i de langsiktige målsettingene.


Valg av automatiseringsgrad - AMS Ønsker dere mer automatisering og bedre vareflyt ved hjelp av maskiner og utstyr?

AMS er din digitale produksjonspartner

Valg av automatiseringsgrad

Ønsker dere mer automatisering og bedre vareflyt ved hjelp av maskiner og utstyr?

Fremtidens fabrikker krever ofte høy grad av automatisering. Spesielt fokus vil være å automatisere vareflyt og operasjoner som ikke er verdiskapende arbeid, slik som flytting av varer mellom de ulike maskinene og arbeidsstasjonene, samt vareflyt inn og ut av lager.

AMS har gjennom flere tiår levert løsninger som automatiserer og sørger for kontinuerlig vareflyt tett integrert med maskiner og utstyr.


5. Integrasjon og dataflytkartlegging - AMS
Hvilke systemer skal vår software integreres med?

AMS er din digitale produksjonspartner

Integrasjon og dataflytkartlegging

Hvilke systemer skal vår software integreres med?

For å oppnå best mulig sømløs systemstøtte mellom ERP og produksjonssystem og fagsystem, hjelper vi deg med å kartlegge dataflyt og masterdata slik at du alltid har korrekte data i dine systemer, og at du alltid er oppdatert på den informasjon du trenger.


6. Organisering og rolleavklaring - AMS
Hvem i organisasjonen skal være involvert og hvilke roller vil disse ha i prosessen?

AMS er din digitale produksjonspartner

Organisering og rolleavklaring

Hvem i organisasjonen skal være involvert og hvilke roller vil disse ha i prosessen?

For å etablere et godt produksjonssystem, er det avgjørende å involvere riktige ansatte med de ulike rollene som representerer de rutiner og utøvende ansvar disse har i din bedrift, slik at alle områder ivaretas best mulig.

AMS har god erfaring med at involvering av både beslutningstakere og brukere best ivaretar etablering av nytt system. Endringsledelse er ofte vanskelig, når gamle rutiner og oppgaver skal endres, og nye måter å jobbe på skal settes ut i praksis.  Men, ved involvering av både brukere og beslutningstakere vil endringene både være forankret i ledelse men også hos de som skal bruke systemet i sin arbeidshverdag.


7. Handlingsplan og tidsrammer - AMS
Hvilken tidsramme har prosessen med å anskaffe nytt produksjonssystem?

AMS er din digitale produksjonspartner

Handlingsplan og tidsrammer

Hvilken tidsramme har prosessen med å anskaffe nytt produksjonssystem?

Før dere går i gang, anbefales det å sette seg noen realistiske tidsrammer for gjennomføring av prosjekteringsfasen, slik denne 7-punktsplanen belyser, slik at vi som leverandør best mulig kan bidra med vår fagkompetanse og være en aktiv digital partner for dere. 


For å utnytte dine maskiner og ditt produksjonsutstyr best mulig, gir direct FMS gode muligheter for å automatisere vareflyt og samhandling mellom de enkelte arbeidscellene, slik at du kan optimalisere kapasiteten i din fabrikk og oppnå forbedret prosessflyt.

AMS er din digitale produksjonspartner

Tjenester funksjoner

AMS funksjoner